Assemblea

L’Assemblea General

 

És l’òrgan superior de govern i representació de la Federació, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per a tots els membres afiliats o adherits.

La composició de l’Assemblea és la següent:

PRESIDENT: El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Rem.

CLUBS: Els presidents o representants dels club o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any.

 

ESTAMENTS: Un representant per cadascun del 3 estaments en què estan agrupades les persones físiques, és a dir: els esportistes, els jutges o àrbitres i els tècnics.Les persones majors d’edat que, en possessió de la llicència preceptiva corresponent, hagin participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la Federació Catalana de Rem durant la temporada anterior.

Les competències de l’Assemblea General són les següents:

 1. Aprovar l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut que ha de presentar la Junta Directiva.
 2. Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats, i aprovar el pressupost de l’exercici econòmic següent.
 3. Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
 4. Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i el calendari electoral i escollir els membres de la Junta (Directiva) Electoral.
 5. Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar el nomenaments provisionals a què fa referència l’article 80 d’aquests Estatuts.
 6. Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
 7. Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que es lliurin per escrit amb una antelació mínima de deu dies al de la data de l’assemblea.
 8. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments.
 9. Aprovar el vot de censura.
 10. Fixar el preu de les llicències i la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió ordinàries o d’entrada, excepte quan es tingui únicament la finalitat d’adequar el seu valor, cosa que es farà amb l’ampliació, com a màxim , del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última modificació.
 11. Establir les quotes extraordinàries o derrames.
 12. Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns, o agafar diners en préstec, sempre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l’exercici.
 13. Establir el règim disciplinari.
 14. Proposar la incorporació o la segregació de la Federació d’alguna disciplina esportiva, o la seva fusió amb un altra federació.
 15. Dissoldre la Federació